A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Тальнівська Районна Державна Адміністрація

Етапи створення кооперативів

Дата: 06.08.2019 14:43
Кількість переглядів: 3399

Як створити кооператив

Усі дії, спрямовані на створення с/г кооперативу можна умовно поділити на вісім етапів. Розглянемо кожен з них більш детально.

Звертаємо увагу:

процедура створення с/г кооперативу не регулюється Законом «Про сільськогосподарську кооперацію» № 469/97-ВР. Вимоги щодо його створення унормовано більш загальним законодавчим актом, Законом України «Про кооперацію» №1087-IV від 10.07.2003 р., з останніми змінами, внесеними Законом №1206-VIІ від 15.04.2014 р.

Перший етап - створення ініціативної групи

Для того, щоб розпочати процедуру створення кооперативу як юридичної особи, необхідно  сформувати ініціативну групу. Для цього необхідно об’єднати достатню кількість с/г виробників, які не лише поділяють ідею створення кооперативу, але й погоджуються взяти на себе весь тягар організаційної роботи зі створення кооперативу. Зазвичай, така згода скріплюється підписом у протоколі про наміри.

Необхідно пам’ятати:

 • кооператив створюються його засновниками на добровільних засадах;
 • засновниками кооперативу можуть бути громадяни України та юридичні особи, зареєстровані в Україні;
 • чисельність членів кооперативу не може бути меншою ніж три особи.

Другий етап - розробка концепції діяльності кооперативу

Одним із завдань, що покладатиметься на створену ініціативну групу, є розробка документу, який визначатиме напрями та зміст майбутньої діяльності кооперативу. Звісно, на його визрівання, обмірковування та підготовку буде потрачено не один день, однак на цьому етапі необхідно взяти до уваги низку факторів, зокрема:

 • ринкові умови, в яких доведеться працювати;
 • мету, завдання кооперативу, потреби його майбутніх членів та можливі способи їх задоволення;
 • джерела формування матеріальних та фінансових ресурсів (наявні та додатково залучені);
 • інші, залежно від виду та спрямованості створюваного кооперативу.

У разі, якщо їх погоджено між усіма засновниками, можна розпочинати підготовку концепції діяльності кооперативу, яка в недалекому майбутньому полегшить розробку установчого документу кооперативу – Статуту.

Третій етап - визначення найменування та юридичної адреси кооперативу

Зважаючи, що резервування обраного засновниками найменування кооперативу як юридичної особи чинним законодавством не передбачається, найменування майбутнього кооперативу, яке не дублювало б вже існуюче, можна визначити, використовуючи вільний доступ до ЄДРПОУ через мережу Інтернет – з сайту державного підприємства «Інформаційно-ресурсний центр» (www.irc.gov.ua). Будь-який користувач Інтернету без реєстрації на сайті може виконати безкоштовний пошук юридичних осіб за двома критеріями:

 • ідентифікаційним кодом;
 • найменуванням або його частиною.

Здійснюючи пошук за критерієм «найменування», можна буде переконатися в наявності чи відсутності в ЄДРПОУ того найменування, яке передбачається присвоїти створюваному кооперативу.

Увага!

Юридичною адресою створюваного кооперативу може бути:

 • фактична адреса місцезнаходження орендованого для потреб кооперативу приміщення, що зазначене у відповідному договорі оренди

або

 • зареєстроване місце проживання одного із засновників кооперативу, що вказане в його паспорті.

Четвертий етап - підготовка статуту кооперативу

Статут кооперативу є правовим документом, що регулює його діяльність.

Він повинен містити такі відомості:

 • найменування кооперативу, його тип та місцезнаходження;
 • мету створення кооперативу і вичерпний перелік видів його діяльності;
 • склад його засновників;
 • умови і порядок вступу до кооперативу та виходу чи виключення з нього;
 • права і обов’язки членів та асоційованих членів кооперативу;
 • порядок внесення змін до статуту кооперативу;
 • порядок встановлення розмірів і сплати внесків та паїв членами кооперативу та відповідальність за порушення зобов’язань щодо їх сплати;
 • форми участі членів кооперативу в його діяльності;
 • порядок формування, склад і компетенція органів управління та органів контролю кооперативу, а також порядок прийняття ними рішень, у тому числі з питань, рішення з яких приймається одноголосно чи кваліфікованою більшістю голосів членів кооперативу, які беруть участь у загальних зборах;
 • порядок формування, використання та розпорядження майном кооперативу;
 • порядок розподілу його доходу та покриття збитків;
 • порядок обліку і звітності у кооперативі;
 • порядок реорганізації і ліквідації кооперативу та вирішення пов’язаних з цим майнових питань;
 • порядок скликання загальних зборів;
 • умови і порядок повернення паю.

Статут може містити інші пов’язані з особливостями діяльності кооперативу положення, що не суперечать законодавству.

Для підготовки статуту кооперативу можна скористатися примірними статутами, затвердженими наказами Міністерства аграрної політики та продовольства України, наприклад:

П’ятий етап - проведення установчих зборів

До порядку денного установчих зборів, здебільшого включаються такі питання:

 • про створення кооперативу та затвердження його статуту;
 • проведення виборів голови кооперативу;
 • призначення відповідального за державну реєстрацію кооперативу.

Рішення установчих зборів оформляються протоколом, який підписують головуючий та секретар зборів. У протоколі зазначаються особи, які брали участь в установчих зборах: 

 • для фізичної особи - прізвище, ім’я та по батькові, дані паспорта громадянина України або паспортних документів іноземця (для осіб без громадянства, які постійно проживають в Україні, - дані документа, який його замінює);
 • для юридичної особи - прізвище, ім’я та по батькові уповноваженого представника юридичної особи, документ, що підтверджує його повноваження.

Дані про фізичну особу засвідчуються її особистим підписом, а про юридичну особу - підписом її уповноваженого представника.

Шостий етап - підготовка пакету документів та подання його для державної реєстрації

Для того, щоб сформувати пакет необхідних документів, потрібно керуватися їх переліком, визначеним частиною 1 статті 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» №755-IV від 15.05.2003 р., (в редакції Закону №835-VIII від 26.11.2015р., з останніми змінами, внесеними Законом № 2210-VIII від 16.11.2017 р.; далі – Закон №755-IV).

Із переліку, необхідно відібрати лише ті документи, які стосуються державної реєстрації юридичної особи у вигляді кооперативу. З огляду на це, такими документами є:

 • заява про державну реєстрацію створення юридичної особи

(див.: Наказ Мін’юсту «Про затвердження форм заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» від 18.11.2016 р. № 3268/5 (із змінами, внесеними згідно з наказом Мін’юсту № 1924/5 від 15.06.2017 р.);

 • заява (форма 1-РН) про включення до Реєстру неприбуткових установ та організацій (у разі реєстрації с/г обслуговуючого кооперативу);

(див.: Постанову Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру» №440 від 13.07.2016 р., (із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 195 від 29.03.2017 р.);

 • примірник оригіналу рішення засновників або його нотаріально засвідчена копія;
 • установчий документ юридичної особи – Статут кооперативу;
 • документ про сплату адміністративного збору (копія банківської квитанції або копія платіжного доручення з відміткою банку).

Вказані документи для державної реєстрації подаються особисто одним із засновників кооперативу, якого на це було уповноважено зборами. Подаючи документи, така особа повинна обов’язково при собі мати паспорт та ідентифікаційний номер.

Суб’єктом державної реєстрації може бути:

 • виконавчий орган ради ОТГ, який набув повноважень з державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців згідно із  Законом №755-IV у разі прийняття відповідною радою такого рішення;
 • державний реєстратор;
 • нотаріус.

Сьомий етап - виготовлення печатки та відкриття банківського рахунку

Для відкриття кооперативом банківського рахунку необхідно підготувати та подати в обраний банк:

Що стосується печатки, то вона виготовляється у тому випадку, якщо її наявність у кооператива передбачена його Статутом. Для виготовлення круглої печатки потрібно звернутися до відповідного суб’єкта підприємницької діяльності, надати особисто чи електронними каналами копію виписки про державну реєстрацію кооперативу та погодити дизайн печатки.

Звертаємо увагу!

З 21 лютого 2011 р. виготовлення круглих печаток юридичних осіб, незалежно від форм власності проводиться без оформлення дозволів МВС України!

У зв’язку з цим вся відповідальність за виготовлення і використання круглих печаток (у т.ч. і кримінальна) тепер покладається на того керівника, який використовуватиме печатку у своїй діяльності.

Восьмий етап - розроблення та затвердження Правил внутрішньогосподарської діяльності

Це стосується виключно с/г обслуговуючих кооперативів. Зазначимо, що Правила внутрішньогосподарської діяльності с/г обслуговуючого кооперативу є нормативним документом кооперативу, який встановлює механізм та способи реалізації положень статуту кооперативу з урахуванням особливостей його господарської діяльності та повинні містити такі відомості:

 • порядок організації надання послуг членам кооперативу відповідно до переліку видів його діяльності, визначеного статутом;
 • вимоги стосовно документального оформлення зобов’язань членів кооперативу перед кооперативом щодо участі у його господарській діяльності;
 • механізм визначення розміру додаткового паю кожного члена кооперативу та його сплати, загальної частки пайових внесків асоційованих членів у пайовому фонді кооперативу, розміру та нарахування кооперативних виплат у розрізі видів діяльності кооперативу;
 • вимоги щодо ціноутворення та фінансових відносин.

Правила можуть містити й інші пов’язані з особливостями діяльності кооперативу положення, що не суперечать вимогам законодавства.

Для підготовки правил можна використовувати Примірні правила внутрішньогосподарської діяльності сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу, затверджені наказом Мінагрополітики України від 30.10.2013 р. № 643.

Правила внутрішньогосподарської діяльності затверджуються загальними зборами членів кооперативу та є обов’язковими для всіх його членів.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування